√ ALTIJD EEN RUIM ASSORTIMENT IN KINDERSCHOENEN

√ AL JARENLANG OFFICIEEL AJAX DEALER

  • facebook
  • twitter
Over ons

Idee Sports is opgericht op 4 augustus 1997, en bestaat al 22 jaar.

 

Lees meer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN- EN INTERNETKLANTEN

Artikel 1. Algemeen
Idee Sports BV, hierna te noemen "Ideesports", houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van kleding, schoenen en accessoires op sport- en vrijetijdsgebied, één en ander in de ruimste zin.

Ideesports is een handelsnaam van Ideesports. Ideesports houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan uitsluitend de particuliere markt. Waar Ideesports vermeld staat mag ook Ideesports worden gelezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ideesports in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Ideesports en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Ideesports.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Ideesports aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Ideesports onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Ideesports kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Ideesports of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Ideesports en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Ideesports uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Ideesports niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Ideesports een Order schriftelijk aanvaardt of door Ideesports uitvoering aan een Order wordt gegeven.

Alle opgaven door Ideesports van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Ideesports kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Ideesports behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Ideesports zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert Ideesports geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Een door Ideesports opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Ideesports geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Ideesports, op de door die toeleveranciers aan Ideesports verstrekte gegevens.

Indien Ideesports voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Ideesports.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Ideesports derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Ideesports voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Ideesports heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Ideesports de wijze van verzending.

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. TNT zal Afnemer hierbij op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na kennisgeving, afnemen.

Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan Ideesports die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst Ideesports te informeren over het retourneren van het product. Ideesports zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Ideesports.

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Ideesports gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Ideesports Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Ideesports gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Ideesports op grond van de wet en de Overeenkomst.

Artikel 10. Garanties
Indien Ideesports Producten aan Afnemer aflevert, die Ideesports van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Ideesports nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Ideesports ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Ideesports na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Ideesports in behandeling genomen.

Artikelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

Ideesports staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Ideesports spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waarnaar wordt verwezen en waarin Ideesports als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan Ideesports niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Ideesports garantie verlenen of kan Ideesports - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van Ideesports, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Ideesports verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Indien en zolang Ideesports eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Ideesports onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Ideesports op Ideesports eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Ideesports. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Ideesports uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Ideesports geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Ideesports het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Ideesports op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 13. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Ideal, via een overboeking of onder rembours.

Alle aan Ideesports in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Ideesports op te schorten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Ideesports is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

Ideesports is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

Artikel 15. Overmacht
Indien Ideesports door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Ideesports als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Ideesports zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan Ideesports alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Ideesports benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Artikel 17. Annuleringskosten.
Na ontvangst van betaling aan Ideesports is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure van Ideesports.

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
background